مقالات

مهندس سید علی بدری

نايب رئيس هيئت مديرهتحصیلات: مهندسی برق-الکترونیک
Programming :
++ Visual Studio C# , C
SQL Server
Entity Framework
Electronic :
Digital & Analog Circuit Design
AVR & ARM Microcontroller
Power Supply Repair
Matlab - Matlab / Simulink - Proteus - STM32Cube - QT - IAR -
طراحی سیستم های مبتنی بر انرژی خورشیدی
تعمییرات تلفن همراه
مقدماتیPLC
تدریس در دانشکده فنی مهندسی شهید باهنر شیراز ، 90-89

...Loading